Archeologie

Heeft u plannen voor herontwikkeling en nieuwbouw of voert u civieltechnische werkzaamheden uit in de bodem dan bent u vaak verplicht om archeologisch onderzoek uit te voeren. Sinds de decentralisatie van de bevoegde overheden is iedere gemeente verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van hun eigen archeologiebeleid. Dit komt onder andere neer op het opstellen van een gemeentelijke beleidskaart. Op deze kaart wordt aangegeven wat de vrijstellingsgrenzen zijn voor archeologisch onderzoek. Omdat het beleid per gemeente wordt opgesteld gelden er per gemeente verschillende eisen ten aanzien verstoringsdiepten en oppervlakten.

Archeologisch onderzoek is heel breed en betreft in eerste instantie een onderzoek naar de kans dat archeologische resten aanwezig kunnen zijn op basis van bodemgesteldheid. Vervolgens worden eventuele sporen, gebruiksvoorwerpen en andere objecten die in de bodem bewaard zijn gebleven onderzocht middels zeer gericht onderzoek.

Met de Wet op de Archeologische Monumentenzorg wordt het archeologisch erfgoed beschermd met als belangrijkste uitgangspunt het in de ondergrond (ter plekke) behouden van archeologische waarden. Een grafheuvel uit de Bronstijd, een Romeinse weg, een middeleeuws kasteel en tegenwoordig ook resten uit de Tweede Wereldoorlog. Allemaal cultureel erfgoed dat beschermd moet worden. Maar ook minder tot de verbeelding sprekende resten als een huisplattegrond van een boerderij uit de ijzertijd of een hooimijt uit de vroege middeleeuwen horen tot het archeologisch bestel. 

Het proces van het archeologisch onderzoek wordt meestal opgestart met een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen. 

Bureauonderzoek archeologie

Het bureauonderzoek zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Het bekijken van historische kaarten;
 • Het bekijken van reeds bekende archeologische vondsten;
 • Het bekijken van geologische-, bodemkundige- en geomorfologische kaarten;
 • Bestudering van de gemeentelijke beleidskaart
 • Er zal contact worden gezocht met lokale heemkundekringen of historische verenigingen;
 • Het bestuderen van specifieke historische informatie over het plangebied en omgeving.

Het bureauonderzoek resulteert in een gespecifieerd archeologische verwachtingsmodel. Een dergelijk bureauonderzoek zal voorafgaand aan het veldwerk uitgevoerd worden, om het verkregen verwachtingsmodel in het veld te kunnen toetsen.

Veldonderzoek (verkennende boringen) archeologie

 • Het veldonderzoek wordt uitgevoerd door een ervaren archeoloog geassisteerd door een veldtechnicus;
 • Indien mogelijk wordt tevens een oppervlakte kartering uitgevoerd. Waar mogelijk worden ontsluitingen geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren;
 • Tijdens een eventuele oppervlakte kartering wordt systematisch het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren aan het oppervlakte;
 • Tijdens het booronderzoek wordt de gaafheid van het bodemprofiel onderzocht;
 • Indien mogelijk worden aard en ouderdom van eventuele bodemverstoringen beschreven;
 • Van alle relevante boorprofielen worden foto´s gemaakt. Dergelijke foto´s kunnen dienen om verstoring, of de intactheid van het bodemprofiel te demonstreren.

Na het afronden van een veldonderzoek d.m.v. boringen worden de gegevens uit het veld gecombineerd met de specifieke verwachting uit het bureauonderzoek. De resultaten leveren uiteindelijk tot een aanbeveling over hoe men verder moet. Hierbij kan het zijn dat het archeologisch proces beeindigd wordt als duidelijk is dat er een zeer geringe kans is op het aantreffen van archeologische resten. Anderzijds kan ook blijken dat er een goede kans bestaat dat er zich resten in de bodem bevinden. In dergelijke gevallen zal worden geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Het advies voor vervolgonderzoek wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. Deze zullen dit overnemen en omzetten tot een selectiebesluit of gemotiveerd afwijken. 

Overige archeologische onderzoeken

 • archeologisch proefsleuvenonderzoek
 • archeologische begeleiding
 • (intermediair bij) opgravingen 
 • archeologische adviezen
 • archeologische materiaalstudies
 • object tekeningen

Certificering 

Aeres Milieu is BRL SIKB 4000 gecertificeerd en is bevoegd om archeologisch onderzoek uit te voeren in de vorm van bureauonderzoek, prospectie door middel van booronderzoek en proefsleuven, archeologische begeleidingen, opgravingen, specialistisch onderzoek en het opstellen van Programma’s van Eisen (PvE). De werkzaamheden worden uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 4000 conform de geldende protocollen en de richtlijnen van de actuele KNA.

 
Meer informatie

Vrijblijvende offerte aanvragen? Stuur dan gerust een e-mail naar info@aeres-milieu.nl en vermeld daarin voor welk archeologisch onderzoek en welke locatie u een offerte wil aanvragen.

Ook voor onderzoeken op het gebied van bijvoorbeeld bodemflora en faunawater en akoestiek kunt u bij ons terecht. Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 0475 - 320 000 of stuur een e-mail naar info@aeres-milieu.nl

 

Nieuwbouwterrein Volkel bood plaats aan oude boerderij en timmerbedrijf https://t.co/QCQf8BoR64